Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO LOGOS.WARSZAWA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest

TOMASZ SZNUROWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OFICYNA

WYDAWNICZA LOGOS (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Szekspira 4/386, 01­913

Warszawa i adres do korespondencji:ul. Szekspira 4/386, 01­913 Warszawa) wpisany do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 118­003­55­25, REGON

XXX, adres poczty elektronicznej: [email protected] ­ zwany dalej „Administratorem” i

będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2.

Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie

z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do

celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację

osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4.

Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z

dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie

z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem:

http://logos.warszawa.pl/

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1.

Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1.

nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego

między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu

Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży

Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

2.1.2.

marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator

przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy

wybranemu przewoźnikowi:

2.2.1.

POCZTA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Rakowiecka 26, 00­940

Warszawa) numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000334972.

2.2.2.

K­EX Spółka z o.o. (dalej K­EX), z siedzibą: ul. Zagnańska 61, 25­528 Kielce, zarejestrowana

pod numerem KRS 0000326471.

2.3.

W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą

Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu

przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta

płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Sklepie Internetowym jest:

2.3.1.

PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60­166

Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i

Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP:

779­23­08­495.

2.3.2.

Paypal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard

Royal, L­2449, Luxembour.

2.4.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i

nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu,

numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie

będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz

numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5.

Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez

Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy

Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w

Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi

Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych,

wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu

Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona

– w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy).

Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2.

Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez

odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1.

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są

zalogowani;

3.2.2.

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3.

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania

do Sklepu Internetowego;

3.2.4.

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji

Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji

korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

3.2.5.

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu

Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji

Usługobiorcy.

3.3.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje

zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików

Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np.

częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików

Cookies na komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre

funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście

ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia

zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami

taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich

samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w

dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany

link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przęglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

3.6.

Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które

przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk

pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i

anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu

Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie

wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży

lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane

niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej

wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.2.

Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji

umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej

zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych

produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda

Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.

Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych

w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia,

sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub

ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z

naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.

W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub

usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej

szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta

lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres:

[email protected] albo pisemnie na adres Administratora.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator

namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

6.2.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w

szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących

przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.

Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą

elektroniczną:

6.3.1.

Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.

Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.